شما در اين صفحه امکان تست زرين پال در هر دو حالت پرداخت موفق و ناموفق را خواهيد داشت. در اين صفحه بدون هيچ محدوديتی ميتوانيد نرم افزار، ماژول و وبسايت خود را در حالات مختلف پرداخت تست نمائيد. به خاطر داشته باشيد بعد از تست نهائی، حتما آدرس های اتصال به وبسرويس و صفحه پرداخت را تغيير دهيد. اگر سوالی داريد، حتما نسبت به افتتاح تيکت اقدام نمائيد.